Integritetspolicy

1. Vad är GDPR?

Cloetta Sverige AB, org.nr. 556674-9155, är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med följande policy och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och eventuella nationella regler om databehandling (nedan kallade ”dataskyddsregler”).

2. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information genom vilken vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi och vad används de till?

3.1 Deltagande i lotterier, tävlingar och kampanjer

3.2 Cookies

4. Vem delar vi informationen med?

4.1 Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar olika leverantörer för att tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster. När vi använder leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning tecknar vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören, som endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss.

4.2 Överföringar till leverantörer i tredjeländer

Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES, så kallade ”tredje land”, för att säkra vissa tjänster eller för att säkerställa att våra tjänster är tillgängliga dygnet runt. Vi använder inte leverantörer i tredje land om landet inte har en adekvat skyddsnivå eller om vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringen i enlighet med kraven i dataskyddsreglerna.

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till information

5.2 Rätt till tillgång

5.3 Rätt till rättelse

5.4 Rätt till radering

Vi lagrar dina personuppgifter under tävlingarnas eller kampanjernas varaktighet, varefter uppgifterna raderas (eller anonymiseras) inom 24 månader, förutom när vi enligt lag är skyldiga att spara personuppgifterna under en längre period.

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om de inte längre behövs, du återkallar ditt samtycke, du invänder eller om det inte finns några motiverade skäl för behandling som väger tyngre än ditt intresse. När vi får din begäran kommer vi att göra en bedömning om det finns anledning att radera dina personuppgifter och meddela dig resultatet av bedömningen. Om det inte är omöjligt eller kräver en stor mängd arbete, kommer en eventuell radering på din begäran att meddelas våra leverantörer.

5.5 Rätt till begränsning av behandling

5.6 Rätt att göra invändningar

5.7 Rätt till dataportabilitet

5.8 Rätt att återkalla samtycke

5.9 Förfrågningar och identifiering

En begäran om att utöva dina rättigheter, med undantag för förfrågningar om information, måste göras skriftligen, undertecknas av dig och åtföljas av en kopia av en giltig ID-handling undertecknad av dig.
Om ett registerutdrag begärs, ange vilka uppgifter du är intresserad av. Om du skickar flera förfrågningar om registerutdrag kan vi ta ut en avgift. Registerutdraget skickas till dig inom 30 dagar efter att vi mottagit din begäran. Om utdraget är omfattande och vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan slutföra din begäran kommer vi att meddela dig det.

6. Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsregler bör du rapportera detta till oss så snart som möjligt. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

7. Kontaktuppgifter

Observera att vi inte har utsett något dataskyddsombud.
Kontakta oss på Cloetta Sverige AB, Att: Privacy/Legal, P.O. Box 2052, 172 02 Sundbyberg, Sverige, eller privacy@cloetta.com.